top of page

CSR

 

ISA Norge AS skal drive sin virksomhet på en måte som anerkjenner, respekterer og fremmer sosialt ansvar i aktiv og konstruktiv dialog med interessenter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

 

Å ta samfunnsansvar betyr ansvar for konsekvensene av våre beslutninger og aktiviteter for samfunn og miljø.

 

Interessenter

Våre viktigste interessenter er våre kunder, forretningspartnere, ansatte, leverandører og underleverandører, lokale, nasjonale og internasjonale myndigheter.

 

Åpenhet og ansvar

Vi skal være åpne og transparente i alle beslutninger og aktiviteter som berører samfunn og miljø. Vi er ansvarlige for alt vi gjør. Vi skal alltid overholde gjeldende lover og forskrifter, og vi skal respektere, vurdere og svare på interessene til våre interessenter. Vi må opptre etisk riktig og aktivt fremme etisk handling basert på ærlighet, likeverd og integritet. Vi tror på rettferdig og fri handel. Vi skal ikke delta i noen form for bestikkelser eller korrupsjon.

 

Menneskerettigheter og arbeidsrett

Vi respekterer og forfekter internasjonale menneskerettigheter og arbeidslover. Vi forventer at våre leverandører og underleverandører gjør det samme. Vi tillater ikke diskriminering eller trakassering i noen form. Våre ansatte har rett til å organisere seg, melde seg inn i foreninger og forhandle med bedriften. Vi tillater ikke barnearbeid. Vi skal kontinuerlig arbeide for å forbedre arbeidsmiljøet på våre arbeidsplasser. Vårt mål er å skape et trygt arbeidsmiljø og oppnå best mulig fysisk og sosialt velvære blant våre ansatte.

 

Miljø

Vi jobber for økt bærekraft. Vi må hele tiden strebe etter å minimere en negativ miljøpåvirkning. Råvarer, energi og andre ressurser skal brukes effektivt og med respekt for miljøet. Miljøhensyn skal gjennomsyre hele verdikjeden og være en integrert del av vår innkjøpsprosedyre. Vi skal aktivt fremme sertifisert ansvarlig miljøarbeid hos våre produsenter.

 

CSR-politikkens integrering i organisasjonen

Denne CSR-policyen dekker alle ISA Norge AS sine virksomheter og ansatte. Vår administrerende direktør er ansvarlig for å spre kunnskap om, implementere og sikre etterlevelse av denne CSR-policyen innenfor hver virksomhet. Alle ledere med drift, personal eller forretningsprosessansvar må aktivt støtte implementeringen ved å tilpasse eksisterende og nye lokale retningslinjer, prosedyrer og beslutningsprosesser.

bottom of page