top of page

KVALITET

 

Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige samarbeidspartnere et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitet, miljøstyring og internkontroll.

 

Leders ansvar

Som bedriftens øverste leder er det mitt ansvar å påse at vårt kvalitets, miljø og HMS-arbeid etterleves og fungerer i tråd med våre målsetninger, lover- og forskrifter samt sørge for at bedriftshåndboken til enhver tid er oppdatert.

En av mine viktigste oppgaver er å motivere den enkelte medarbeider til å engasjere seg i dette arbeidet, slik at alle får et felles eierskap og en solid forankret forståelse for hvor viktig dette er for bedriften. Medarbeidere som utøvere har ansvar for å videreføre kvaliteten via sine jobber og prosesser. Styringssystemet er lagt opp mot ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 og er ment som et verktøy for ledelse og medarbeidere for å sikre kontinuerlig forbedring i alle ledd.

Ledelsens ansvar

Bedriftens øverste ledelse har utarbeidet og definert selskapets kvalitets, miljø- og HMS politikk med tilhørende mål, og vurderer fortløpende ressurser som personell, kompetanse, maskiner og utstyr, systemer og metoder som er nødvendig for å oppnå målene.

Ledelsen som tilrettelegger gjør det mulig for medarbeiderne å gjøre en god jobb.  Felles forståelse og god samhandling skal sikre vår felles fremtid og utvikling.

Policy

ISA Norge AS har tilpasset sin kvalitets- og miljøpolitikk slik at den passer vår organisasjon, drift og selskapsstruktur. Vi har etablert kvalitets- og miljømål som er målbare og forenlig med denne. Kvalitets- og miljøpolitikken blir jevnlig revidert av bedriftens ledelse og valgte representanter.

 

ISA Norge AS skal fremstå som en pålitelig og god samarbeidspartner for våre kunder og leverandører, og skal videre gi ansatte, eiere og samfunnet trygghet mot ulykker og helseskader gjennom et godt arbeidsmiljø og sterkt fokus på HMS.

bottom of page