top of page

MILJØ

ISA Norge AS er opptatt av miljø og bærekraft, så vel som kvalitet.
Vi mener at kvalitet og miljø ofte går hånd i hånd. 

Miljøpolicy

ISA Norge AS påvirker miljøet først og fremst gjennom produkter vi leverer og gjennom driften av selskapet. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling gjennom å levere miljøtilpassede og konkurransedyktige produkter og tjenester. For å oppnå dette har vi utarbeidet en fremtidsrettet miljøstrategi.

 

Dette innebærer at vi skal:

 • Engasjere alle medarbeiderne i arbeidet med å oppnå målbare miljømål.

 • Stille krav og prioritere leverandører og produsenter som har miljømål og som jobber aktivt for at råvarer, produkter, transporter og tjenester produseres og leveres på en miljøvennlig måte.

 • Gjøre det lettere for våre kunder å finne, og velge miljømerkede produkter i vår webshop.

 • Kontinuerlig forebygge og forbedre samtlige prosesser for å kunne tilpasse disse til kundens forventninger og behov, samt å søke og minimere negativ miljøpåvirkning.

 • Integrere miljøarbeidet som en del av selskapets langsiktige strategi ved å fastsette regler og rutiner for hvordan miljøarbeidet skal organiseres og drives.

 • Kompetanseoppbygging overfor våre medarbeidere i miljøspørsmål.

 • Etterleve de til enhver tid gjeldende lover, regler, avtaler og anvisninger.

Bærekraftig utvikling

Miljøriktig vareutvalg, miljøvennlige transportløsninger, resirkuleringsordninger, energieffektiv drift, etisk handel og miljøsertifiseringer er noe av det vi er opptatt av for å sikre en bærekraftig utvikling.

 

 • Vi tilbyr et miljøriktig vareutvalg som er produsert på en bærekraftig måte og med innholdsstoffer som ikke er til skade for brukere og samfunn. Sporbarhet i leverandørkjeden er spesielt viktig med tanke på bærekraft.

 • Vi har samlevering med miljøvennlige transportløsninger som utvikler seg i takt med tiden og legger til grunn miljøvennlig drivstoff når det er hensiktsmessig og tilgjengelig. Økende bruk av elektriske og hydrogendrevne kjøretøy.

 • Vi har retur- og resirkuleringsordninger som sikrer gjenbruk av ressurser og minimalt fotavtrykk.

 • Vi praktiserer en miljøvennlig drift av bygninger og kontorer.

 • Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISA 14001. Sertifiseringen bekrefter at vi er i stand til kontinuerlig å forbedre våre prosesser.

Miljøprestasjoner

bottom of page